سرویس ورزشی

خبرهای این سرویس: 460

هرگز به عقب بر نمی گردیم

عده از زنان ورزشکار کشور در اعتراض به ممنوعیت ورزش برای زنان از سوی طالبان می گویند هرگز به عقب باز نمی گردند.