سرویس فرهنگی هنری

خبرهای این سرویس: 127

سفیر بایسکل سوار آگاهی

او سوار بر بایسکل داروی این درد را بر پشت دوچرخه خویش حمل کرده و رکاب زنان قریه به قریه به دنبال واکسینه کردن کودکان و نسل آینده در برابر این بیماری خطرناک است.