سرویس فرهنگی هنری

خبرهای این سرویس: 127

از عناوین باید فرصت ها ساخت!

بامیان، اگرچه در سالیان گذشته، همواره به عنوان یکی از قطب های مهم سیاسی در کشور به حساب آمده است و رهبران از آن به عنوان بانک های رای، سود برده اند اما تا کنون به بهبود وضعیت در آن، توجهی چندانی نداشته اند و از فرصت هایی که برای انکشاف این ولایت پیش آمده اند، آنگونه که باید، استفاده نکرده اند.

بامیان یکی از شهرهای خلاق جهان شد

موسسه علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد(یونسکو) گفته که بامیان را به عنوان یکی از شهرهای خلاق جهان در بخش صنایع دستی انتخاب کرده است.

یونسکو احتمال بازسازی یکی از مجسمه های بامیان را بررسی می کند

مسئولان بخش فرهنگی نمایندگی موسسه یونسکو در افغانستان می گویند که این موسسه، احتمال بازسازی یکی از مجسمه های بودای بامیان را در “نخستین نشست علمی حفظ آثار تاریخی در معرض خطر بامیان” که قرار است در آینده نزدیک در یکی از کشور های خارجی برگزار شود، بررسی می کند.