سرویس علمی

خبرهای این سرویس: 126

دختران رباتیک به کشور بازگشتند

تیم رباتیک افغانستان پیش از چاشت امروز به کشور بازگشتند و طی مراسمی در ریاست اجرایی با حضور عبدالله عبدالله مورد استقبال قرار گرفتند.