سرویس علمی

خبرهای این سرویس: 121

با آگاهی دهی، مشکلات روانی کاهش می یابد

بنیاد خدمات صحی آقاخان با همکاری وزارت صحت عامه و چند نهاد خیریه خارجی یک کارگاه انکشافی در مورد بهبود صحت روانی به وسیله تکنولوژی در بدخشان سازمان دهی کرده است.