سرویس امنیت و جرایم

خبرهای این سرویس: 3897

حمله دوباره طالبان به جاغوری

منابع مردمی از جاغوری گزارش داده که طالبان چهارشنبه شب ۱۹ جدی به مناطق حوتقول و انگوری حمله کرده و با تحمل تلفات سنگین مجبور به عقب نشینی می شود.