سرویس امنیت و جرایم

خبرهای این سرویس: 4614

قاتل کودک خردسال هراتی دستگیر شد

مقام های طالبان در هرات از دستگیری قاتل خردسال هراتی خبر می دهند که دو روز پیش توسط سارقینی به قتل رسیده و گوسفندانش را نیز برده بودند.