سرویس اجتماعی

خبرهای این سرویس: 3534

ویروس فساد!

فساد اداری به مراتب خطر ناکتر از تروریزم است. این پدیده دشمن اصلاحات، حاکمیت قانون، خود کفایی و خود اتکایی می‌باشد. حتا طالبان به طعنه از این فساد یاد می‌کنند.

قرآن و حقوق زن!

مسألهء مهمی دیگر این است که برخی قواعد و مقررات اسلامی برای زنان که ظاهراً سخت گیرانه می نماید بیشتر بخاطر بلند بردن ارزش و احترام زنان است و یا هم جنبهء امنیتی و حفظ شخصیت زنان در آنها منظور شده است و یا هم امنیت و استواری اجتماع مد نظر گرفته شده است که زنان نیز جزء اجتماع انسانی است و از این نظر سلامت اجتماع به نفع آنهاست نه به ضرر شان.