سرویس اجتماعی

خبرهای این سرویس: 3039

فوزیه کوفی زخمی شد

افراد مسلح ناشناس زمانیکه موتر حامل خانم فوزیه کوفی عضو هیات مذاکره کننده حکومت در مسیر کابل-پروان در حرکت بود به وی حمله کردند و در این حمله خانم کوفی زخمی شد.