سرویس اجتماعی

خبرهای این سرویس: 3347

نی: حکومت باید امنیت خبرنگاران را در اولویت قرار دهد

نی یا نهاد حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان از ادامۀ قتل‌های هدف‌مند خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی در کشور ابراز نگرانی می‌کند و از حکومت می‌خواهد تأمین امنیت خبرنگاران را در اولویت کاری خود قرار دهد.

دادستان کل کشور استعفا داد

دواخان مینه پال ، معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی تایید کرد اشرف غنی استعفای دادستان کل افغانستان را پذیرفته است.