- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

گزارش فعالیت های وزارت فرهنگ ارائه شد

رئیس جمهور محمد اشرف غنی قبل از ظهر امروز طی نشستی با رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ به گزارش فعالیت ها، دستآوردها و پلان های آیندۀ آنان گوش داد.

در این نشست که در ارگ انجام شد، رئیس جمهور گفت باید در خصوص روایت ملی و گفتمان ملی کار بیشتر صورت گیرد.

وی همچنان بر تلاش های دوامدار در راستای افغانستان شناسی و ترویج فرهنگ اجتماعی، تاکید ورزید.