- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

چین ۳۰۰ دستگاه تراکتور به بخش زراعتی کشور کمک کرد

مقامات در این وزارت می گویند ارزش این کمک کشور چین در حدود هشت و نیم میلیون دالر می باشد و این تجهیزات میان کشاورزان سراسر کشور توزیع خواهد شد.

گفتنی است که این بسته کمکی کشور چین، شامل ۳۰۰ دستگاه قلبه و آماده‌سازی زمین، ۲۰۰ ماشین درو و ۱۰۰ پایه دستگاه کشت شالی می‌باشد.

اسدالله ضمیر، وزیر زراعت و آبیاری امروز سه شنبه در کنفرانسی که در کابل برگزار شده بود گفت قرار است انجنیران چینی، دهقانان افغان را در مورد بسته‌بندی و استفاده از این ماشین آلات آموزش دهند.

لازم به ذکر است که این تراکتورها در سی ولایت افغانستان برای دهقانان توزیع می‌شود.

با این کمک کشور چین، مقامات وزارت زراعت امیدوارند که بتوانند نخستین قدم‌ها را در راه مدرنیزه کردن زراعت در کشور بردارند.

زراعت افغانستان هنوز سنتی می باشد و ماشین آلات مدرن، نقش کمرنگی در تولیدات زراعتی دارد.

آقای ضمیر گفت این بسته کمکی می‌تواند بخشی از نیازمندی‌های زراعت را در کشور حل کند ولی وی تاکید کرد که جامعه جهانی توجه اندکی به زراعت در افغانستان داشته است.