- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

نرخ مبادله افغانی در برابر اسعار خارجی دوشنبه ۱۰ جدی ۱۳۹۷