- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

نرخ مبادله افغانی در برابر اسعار خارجی ۱ جدی ۱۳۹۷