- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

نرخ تبادله برخی از اسعار در بازار کابل/۵ دلو