- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

نرخ تبادله برخی از ارزها در بازار کابل به نقل از بانک مرکزی