- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

نرخ تبادله اسعار خارجی در بازار کابل/۱۴ حمل