- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

معلمی که رهبر خراسان گروه داعش شد!

عبدالحسیب سال گذشته بعد از آن که رهبر پیشین شاخه خراسان گروه تروریستی داعش بر اثر حمله هواپیماهای بدون سرنشین امریکا کشته شد، به عنوان رهبر تعیین شد.

او پیش از این معلم بوده است.

حبیب الله از باشندگان ولسوالى ازره ولایت لوگر می گوید که شیخ عبدالحسیب در لیسۀ مرکزى ولسوالى ازره به عنوان معلم کار می کرد.

به گفته وی، عبدالحسیب ضمن تدریس مضمون انگلیسى، مضامین الجبر و مثلثات را نیز تدریس مى کرد و با متعلمین برخورد نیک داشت.

حبیب الله افزود :” وی هنگام تدریس مضامین تلاش می کرد که شاگردانش درس را بیاموزند.”

ارگ هفته گذشته خبرنامه ای را به خبرگزاری رها فرستاد که در ان نوشته شده بود رهبر شاخه خراسان گروه تروریستی داعش در ۷ ثور سال جاری به هلاکت رسیده است.

منابع نزدیک به عبدالحسیب رهبر شاخه خراسان داعش در افغانستان نیز می گویند که او با همسر و برادرش کشته شده است و مادرش مجروح است.

به نقل از پژواک، عبدالولى وکیل، عضو شوراى ولایتى لوگرکه خود را از پسران کاکاى عبدالحسیب رهبر شاخه خراسان گروه تروریستی داعش معرفی می کند، می گوید که همراه با عبدالحسیب، همسرش و برادرش عبدالحکیم کشته شده اند و مادرش زخمى است.

به گفتۀ این عضو شورای ولایتی لوگر، عبدالحسیب رهبرگروه خراسان داعش، سلفی/وهابی بود که یک خانمش افغان و خانم دیگرش چچنى بود و او در این رویداد همراه با خانم افغانش کشته شده است.

نامبرده گفت که نام اصلى عبدالحسیب، حیات بود. وی گفت که رهبر داعش در افغانستان که در خانه و قریه اش به نام شیخ مشهور بود، دارای قامتی بلند و استعداد عالی بود.

این عضو شورای ولایتی لوگر افزود که عبدالحسیب ٣٨ سال عمر داشت و از مردم احمدزی و باشندۀ منطقۀ اکبرخیل ولسوالى ازره بود.

به اساس معلومات عبدالولی وکیل، عبدالحسیب سه پسر به نام هاى عبدالله یمن، عبدالله عزام و عبدالاحد و چهار دختر داشت.

او گفت که عبدالحسیب افزون بر زبان هاى پشتو و درى به زبان انگلیسى، عربى، اردو، چینایى و ازبکى تسلط داشت. به گفته وی، نامبرده درمدرسۀ دیوبند هندوستان و مدارس دینى پاکستان درلاهور درس خوانده و در همان جا با زبان های مختلف را آموخته بود.

به اساس معلومات این عضو شورای ولایتی، رهبر داعش در افغانستان بنابر مشکلات اقتصادى درسال ١٣٩٠ به طالبان پیوست و سپس در ولایت هاى ننگرهار و کنر در صفوف طالبان علیه نیروى افغان مى جنگید.

عبدالولى وکیل خاطر نشان کرد که عبدالحسیب چهار سال قبل ضمن مخالفت با طالبان به گروه داعش پیوست اما ” این را نمى دانم که چگونه با سن کمی که داشت مسؤل گروه داعش در افغانستان شد.”

به اساس معلومات حبیب الله، رهبر کشته شده داعش ازسال ١٣٨۵ تا سال ١٣٨٩ در گروه تبلیغى ها بود و جهت تبلیغ مسائل دینی به ولایت هاى مختلف سفرمى کرد.

موضوع کشته شدن عبدالحسیب از سوی مقام های مختلف از جمله محمد اشرف غنی رئیس جمهور تائید شده است و گفته شده عبدالحسیب درحمله برشفاخانۀ سردارمحمد داوود خان که بر اثر آن شمارى زیادی مردم کشته و زخمی شدند، دست داشت.

گفته می شود که در حمله به محل حضور رهبر داعش در افغانستان، ٣۵ تن از جمله عبدالحسیب و پنج قوماندانان این گروه کشته شدند.