- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

مسکو: ناکامی امریکا در افغانستان سبب تسلط کامل طالبان بر این کشور شد

وزیر امور خارجه روسیه می گوید تصرف افغانستان توسط طالبان نباید انتقال قدرت قلمداد شود. این رویداد از شکست امریکا در افغانستان نشات گرفته است.

وزیر امور خارجه روسیه در عین حال اعلام کرد با ایالات متحده امریکا در مورد افغانستان در تماس هست و اوضاع را نظارت می کند.

وی افزود برای تصمیم در مورد گام های آینده نیاز به نظارت از اوضاع ضروری ست.

این اظهارات وزیر امور خارجه روسیه در حالی مطرح می شود که ارگ ریاست جمهوری افغانستان به تصرف طالبان درآمده و سرنوشت قدرت سیاسی در افغانستان هنوز مشخص نیست.

سیاسیون باقی مانده حکومت افغانستان به دنبال حکومت موقت هستند اما طالبان به کل قدرت چشم دوخته اند.