- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

مجلس نمایندگان، بودجه ملی سال مالی ۹۶ را تصویب کرد

پیش از این مجلس نمایندگان گفته بود تا زمانی که قوه مجریه نامزد وزیران جدید به جای وزیران سلب صلاحیت شده معرفی نکند، بودجه تصویب نمی شود.

مجلس نمایندگان اوایل ماه جدی طرح بودجه ملی سال ۹۶ را رد کرد، اعضای مجلس علت رد طرح بودجه مالی سال آینده را، نامتوازن بودن برنامه های انکشافی خوانده بودند.

طرح پیشنهادی بودجه مالی سال ۱۳۹۶ که نسبت به سال ۱۳۹۵بیش از ۲۲ میلیارد افغانی بیشتر است، پیشتر از سوی مجلس سنای کشور مورد تایید قرار گرفت.

بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶؛ ۴۶۶ میلیارد افغانی است که شامل ۲۸۷ میلیارد افغانی بودجه عادی و ۱۷۸ میلیارد افغانی بودجه توسعه‌ ای می شود.

بنا بر معلومات وزارت مالیه، ۳۶ درصد بودجه به سکتور امنیت، ۲۱ درصد به زیربناها، ۱۳ درصد به معارف، شش درصد به بخش زراعت، و متباقی برای سکتورهای دیگر در نظر گرفته شده است.