- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه طالبان شد

قلندر عباد بر اساس فرمان رهبر ط!لبان به عنوان سرپرست، عبدالباری عمر و محمد حسن غیانی نیز با عنوان معاونین وی در وزارت صحت‌عامه تعیین شدند.

عباد باشنده اصلی پکتیکا و فارغ‌التحصیل دانشکده طب دانشگاه ننگرهار است.

وی تخصص خود را از بخش یورولوژی از اسلام‌آباد پاکستان گرفته و در شفاخانه PIMS این شهر نیز کار کرده است.

از تجارب کاری قلندر عباد تاکنون معلومات دقیق در دست نیست.