- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

قرارداد ایجاد چندین شهرک رهایشی- صنعتی قالین در کشور به امضا رسید

این قرارداد ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری و با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور و شماری از مسئولین بخش اقتصادی به امضا رسید.

محمد جواد پیکار رئیس اداره مستقل اراضی پس از امضای این قرارداد گفت “ایجاد تسهیلات لازم و دسترسی بخش خصوصی به زمین های دست نخورده دولتی به منظور رشد و حمایت از صنعت داخلی و بخش خصوصی، و استفاده موثر از این زمین ها به منظور ایجاد کار و سرمایه گذاری در صنعت قالین و زدودن فقر به مثابه یک استراتژی ملی، از اهداف اصلی این قرارداد می باشد.”

پیکار افزود که این پروژه بنام شهرک های رهایشی و صنعتی قالین مسمی گردیده و از طریق اتحادیه مولدین/تولیدکنندگان قالین با همکاری وزارت های شهرسازی و مسکن و تجارت و صنایع با درنظرداشت زنجیره ارزشی قالین، دیزاین و نقشه ریزی می گردد، تا زمین ها به نوعی استفاده گردد که شامل ساحات رهایشی، فابریکات، ساحات سبز، خدمات عامه، ساحات تجارتی و ساحات توسعه ای فابریکات باشد.

جواد پیکار خاطرنشان کرد که توزیع زمین به دو مرحله تقسیم شده است، مرحله اول ۳۵۰۰ جریب زمین می باشد که ۱۵۰۰ جریب زمین در ولایت ننگرهار، ۱۰۰۰ جریب زمین در ولایت بلخ و ۱۰۰۰ جریب زمین در ولایت کندز می باشد، و مرحله دوم ۵۵۰۰ جریب زمین است که در طول ده سال آینده نظر به تقاضای اتحادیه مولدین و صادرکننده گان قالین طی مراحل می گردد.

وی افزود که اعطای سند موقت ملکیت به صنعت کاران قالین تحت نام زوج و زوجه توزیع می گردد و بعد از تکمیل اقساط، قباله شرعی به آنان توزیع خواهد شد.

رئیس اداره مستقل اراضی گفت که با تطبیق این قرارداد در حدود، ۱۸۰ الی ۲۰۰ میلیون دالر امریکایی در این شهرک ها سرمایه گذاری صورت می گیرد، به تعداد پنج الی ده هزار قالین باف مهاجر از کمپ های مختلف پاکستان به کشور عودت می کنند و در نهایت ۱۱۰ هزار تن به شکل مستقیم و یک و نیم میلیون نفوس به شکل غیر مستقیم از این پروژه مستفید خواهند شد.

سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی کشور نیز گفت “قالین افغانستان تنها یک کالای تجاری نیست، این محصول با ارزش که هر تار و پود آن حکایت از فرهنگ غنی و هنر کم نظیر مردمان سخت کوش این سرزمین را نشان می دهد، طی سده های متوالی به عنوان یکی از وسیله های شناخت هویت و فرهنگ کشور افتخار آفرین ما در سطح جهان مطرح بوده و از مهم ترین اقلام صادراتی کشور به شمار می رفته است.”

وی افزود: “متاسفانه در نتیجه جنگ های خانمان سوز، همانگونه که بسیاری از فرصت های اقتصادی و داشته های معنوی ما مورد دستبرد و نابودی قرار گرفت، صنعت قالین بافی کشور نیز بخاطر نبود حمایت ها و امکانات لازم دست خوش ناملایمات و مشکلات مختلف گردید، تا آنجا که این محصول ارزشمند و هنری از نام و آدرس های کشورهای دیگر به بازار های جهانی راه یافته، در کنار آنکه منفعت عظیم اقتصادی آن به جیب بیگانه گان سرازیر شده، غرور ملی هر افغان را نیز جریحه دار ساخته است.”

وی تعهد نمود که وزارت شهرسازی و مسکن در رابطه به طرح و ترتیب پلان های ساحات تعیین شده و اعمار زیربناهای مورد نیاز از هیچگونه تلاشی دریغ نخواهد کرد.