- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

طرح افزایش معاش کارمندان پایین رتبه تصویب شد

مجلس نمایندگان طرح افزایش تنخواه کارمندان پایین‌رتبۀ دولت را در بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی تصویب کرد. طبق این طرح، تنخواه کارمندان پایین‌رتبه افزایش و تنخواه کارمندان بلندرتبه کاهش خواهد یافت.

سیداحمد سیلاب، نمایندۀ مردم هلمند در مجلس نمایند‌گان امروز (چهارشنبه، هفدهم جدی) در برگۀ فیس‌بوکش نوشت این طرح در نشست امروزی مجلس نمایندگان به تصویب رسیده است.

آقای سیلاب می‌افزاید که بر اساس این طرح، تنخواه کارمندان پایین‌رتبۀ دولتی به شمول آموزگاران، سربازان و اجیران در جریان سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی افزایش می‌یابد و برعکس آن تنخواه کارمندان بلندرتبۀ دولت کاهش خواهد یافت.

این عضو مجلس نمایندگان خاطرنشان ساخت بر اساس تصمیم مجلس تا زمانی که طرح متوازن‌سازی تنخواه‌های کارمندان پایین‌رتبه و بلندرتبۀ دولت در بودجۀ ملی سال ۱۴۰۰ خورشیدی عملی نشود، این نهاد از تصویب بودجۀ سال مالی پیش‌رو، خودداری خواهد کرد.

گفتنی است که طرح متوازن‌سازی تنخواه‌های کارمندان دولت از چند سال به این‌سو مطرح بوده، اما اخیراً این طرح به مجلس نماینده‌گان راجع شده است. هفتۀ پیش، اعضای مجلس تعهد کردند که طرح متوازن‌سازی تنخواه‌های کارمندان دولت را تا مرحلۀ اجرایی آن دنبال خواهند کرد.

این در حالی است که آموزگاران در ولایت‌های مختلف به شمول بدخشان بارها دست به راهپیمایی‌های اعتراضی زده‌اند. آنان خواستار هرچه زودتر تطبیق این طرح هستند.