- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

شش قاچاقچی مواد مخدر و مشروبات الکولی دستگیر شدند

این افراد از ولایات بدخشان، ننگرهار و فراه بازداشت شده اند، پس از تکمیل تحقیقات ابتدائی با پرونده هایشان جهت تعقیب عدلی به ریاست دادستانی اختصاصی مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدر فرستاده شده است.

خبرنامه ای که مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر منتشر کرده است، گفته، از نزد افراد دستگیر شده، به طور مجموعی بیش از ۶ کیلوگرم هیروئین، بیش از ۱۳۵ کیلوگرام تریاک، بیش از ۲ نیم تُن چرس، ۱۸۳ لیتر مشروبات الکولی، ۶ سیت تلفون و ۵ عراده وسیله نقلیه مختلف النوع نیز به دست آمده است.

قابل ذکراست که در جریان شش ماه نخست سال جاری در پیوند به ۳۱۹ قضیه جرمی مسکرات و مواد مخدر ۴۲۸ تن از ولایات مختلف کشور دستگیر و به مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر فرستاده شده اند.