- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

شرکت سوپریم در فروش مواد سوختی ۷۰۰ میلیون دالر گران فروشی کرده است

این مرکز شب گذشته به رسانه ها گفته، در حال بررسی پرونده گران فروشی شرکت مذکور است که در طول ۱۴ سال جنگ، سوخت نیروهای خارجی را تامین می کرد.

در این باره یک حسابدار قراردادهای بزرگ نیروهای ناتو نیز می گوید، شرکت قرارداد کننده تامین سوخت (Supreme) برای سربازان ناتو، مبلغی بیش از هفتصد میلیون دالر سوخت را به نیروهای ناتو گران تر فروخته است.

گفتنی است که انگلیس ده درصد از مبلغ پرداختی برای تامین سوخت سربازان ناتو در افغانستان را طی ۱۴ سال گذشته بر عهده داشت.

شرکت سوپریم؛ در کشور هالند موقعیت دارد که طی ۱۴ سال گذشته خدمات سوخت رسانی و تهیه مواد غذایی به نیروهای خارجی را بر عهده داشت.

لازم به ذکر است که این افشاگری ماه ها پس از آن صورت می گیرد که شرکت مذکور در قسمت گران فروشی غذای مورد نیاز نیروهای خارجی نیز متهم و جریمه شده بود.