- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

شاهراه کابل-قندهار بازسازی می شود

این وزارت  گفته است که هم‌ اکنون کار سروی و دیزاین این شاهراه برای بازسازی جریان دارد شاهراه کابل- قندهار ۴۸۰ کیلومتر طول دارد و قرار است در سه مرحله بازسازی شود.

این در حال است که وزارت فواید عامه میگوید کار ساختمان پل ۸۴ متره در ولایت خوست ادامه دارد.

این پل آهن کانکریتی گادری در قریه خویخیل ولسوالی دومانده ولایت خوست موقعیت و ۸۴ متر طول دارد.

پروژه متذکره به قیمت بیشتر از ۳۰ میلیون افغانی میان وزارت فوایدعامه و یک شرکت ساختمانی خصوصی قرار داد گردیده که تا کنون ۶۰ فیصد پیشرفت کاری دارد و از جانب دولت افغانستان تمویل میگردد.

در جریان کار ساختمان این پروژه برای شماری از باشنده گان محلی به صورت مستقیم و غیر مستقیم ۷۰۲۷ روز کاری ایجاد شده است که با تکمیل شدن کار این پل مشکلات باشنده گان ولسوالی دومانده، قریه خویخیل و اطراف آن حل میشود و آنان میتوانند با سهولت به مرکز رفت وآمد نمایند.