- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

سنگ تهداب ساخت دانشگاه دولتی فراه گذاشته شد

محمد آصف ننگ گفت” این یک لحظۀ شادی‌ بخش است که سنگ تهداب دانشگاه فراه گذاشته می‌شود و امیدوار است این دانشگاه کادرهایی را به سطح ملی و بین‌المللی پرورش دهد.”

به گفته جواد احمد ، در حال حاضر دانشجویان این دانشگاه در محل دیگری سرگرم فراگیری تحصیل هستند.

وی افزود، پس از آن‌که کار ساختمان دانشگاه به گونۀ کامل پایان یافت دانشجویان در آن به تحصیل ادامه خواهند داد.

کار دو ساختمان که شامل اداری و تدریسی می باشد پس از عقد قرارداد به شرکتی که قرار است ساختن آن را پیش ببرد سپرده شده و در ۱۸ ماه آن را تکمیل خواهد کرد.