- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

زندگی قرقیزهای افغانستان

قرقیز یکی از اقلیت های قومی افغانستان هستند که در دامنه کوه های پامیر زندگی می کنند. آخرین نقطه در شمال شرق کشور با ارتفاع بیش از چهار هزار متر از سطح دریا.

عکس: _ [1]Sabrina Nicolazzi