- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

راهپیمایی افغانستانی های مقیم سوئد در حمایت از عدم به رسمیت شناختن طالبان

افغانستانی های مقیم سویدن بابرگزاری گردهمایی از حقوق زنان و عدم به رسمیت شناختن حکومت طالبان اعلام حمایت کردند.

این گردهمایی برای حمایت از حقوق زنان، حقوق بشر، حقوق اقلیت ها و عدم به رسمیت شناختن حکومت طالبان بود.

همچنین افعانستان های مقیم سویدن از حکومت سویدن خواستار به رسمیت نشناختن حکومت طالبان و از سوی دیگر ادامه کمک های بشردوستانه این کشور به مردم افغانستان شدند. همچنین تظاهرات کنندگان خواستار پذیرش پناهندگانی که پذیرش نشده اند در این کشور شدند.