- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

رانندگان موترهای باربری افغانستان و پاکستان به اعتصاب خود پایان دادند

این اعتصاب ها پس از آن آغاز شد که شماری از رانندگان واسطه های باربری افغانستان و پاکستان نسبت به جمع آوری مالیات های غیرقانونی توسط مقامات دو کشور در منطقه تورخم شکایت کردند.

یکی از رانندگان افغان در این خصوص می گوید از «مارکیت کرخانو» تا مرز تورخم در چک پوسته های متفاوت، مالیات های غیرقانونی از رانندگان اخذ می شود که این مالیات ها اغلب به ۲۰ هزار کلدار پاکستانی می رسد.

یکی دیگر از رانندگان گفت که گرچه بخشی از این مالیات ها قانونی است، اما بخش دیگری به طور قطع غیرقانونی است، زیرا هیچ گونه رسیدی به رانندگان مبنی بر پرداخت این پول ها داده نمی شود.

در همین حال رحیم الله مهسود دستیار نماینده سیاسی منطقه لندی کوتل پاکستان گفت که اقدامی جدی علیه کسانی که به طور غیرقانونی از رانندگان مالیات دریافت می کنند، صورت خواهد گرفت.

وی همچنین گفت که روز گذشته با شماری از بزرگان اتحادیه واسطه های باربری دو کشور دیدار کرده و همچنین این بزرگان از دریافت مالیات به مبلغ ۱۰ هزار روپیه پاکستانی توسط مقامات افغانستان نیز شکایت کردند.

این در حالیست که اتحادیه واسطه های باربری افغانستان و پاکستان اعلام کردند که به اعتصاب شان خاتمه می دهند مشروط بر اینکه اقدامی جدی علیه اخذ مالیات های غیرقانونی توسط مقامات دو کشور صورت بگیرد.