- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

رئیس شورای ولایتی جوزجان تسلیم طالبان شد

منابع محلی در جوزجان می گویند بابر ایشچی رئیس شورای ولایتی جوزجان با بیست تن از افرادش تسلیم طالبان شده است .

مولوی عبدالحی حیات عضو شورای ولایتی جوزجان این موضوع را تایید می کند.

وی تصریح کرد: «تماس هایی که با برخی از دوستان و رئیس امنیت ملی جوزجان داشتم، آنها برایم گفتند رئیس شورای ولایتی شام دیروز زمانیکه طالبان وارد مرکز ولسوالی شدند، با افرادش خود را به آنها تسلیم نموده است.»

در این حال قمرالدین یکی از افرادی که شاهد تسلیمی رئیس شورای ولایتی به طالبان بوده، می گوید پس از آنکه بابر ایشچی تسلیم طالبان شد، نیروهای طالبان او را از ولسوالی خواجه دوکوه با خود به طرف شهر شبرغان بردند.

وی درادامه افزود: «من و دو سه تن از افراد دیگری که با رئیس شورای ولایتی همرکاب و غیر مسلح بودیم، در ولسوالی خواجه دوکوه باقی ماندیم.»

ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان همچنان گفته است رئیس شورای ولایتی جوزجان با بیست تن از افرادش با مقدار تجهیزات جنگی تسلیم افراد آنان شده است .

وی در یک پیامی گفته است رئیس شورای ولایتی زمانی خود را تسلیم طالبان نمود که نیروهای آنها مصروف تصفیه ولسوالی خواجه دوکوه بودند.

این درحالیست که طالبان در دو روز گذشته شهرهای زرنج ولایت نیمروز و شبرغان ولایت جوزجان را در کنترول خود آوردند و در این پیشروی اعلامیه را پخش کردند.

در اعلامیه گفته شده است که کارمندان دولتی و حتی منسوبین نظامی از خانه های شان بیرون نشوند؛ زیرا این گروه عفو عمومی را اعلام نموده و افراد آنان به هیچ کسی و هیچ شخصی کار ندارند.