- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

رئیس جمهور غنی جهت درمان عازم آلمان گردید

چندی پیش، پای اشرف غنی رئیس جمهوری کشور در مراسم گرامیداشت از روز ملی المپیک آسیب دید.

اما وی پروسه درمان خویش را به علت سفر های مهم داخلی و خارجی و حلول عید سعید فطر به تعویق انداخته بود و امروز به منظور تکمیل درمان پای خویش، رهسپار آلمان گردید.