- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

دستور بازداشت احمدزی صادر شد

جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی به رسانه ها گفت که این نهاد در ارتباط با ادعاهای آقای احمدزی، از وی خواستار ارایه مدرک شده است اما تاکنون آقای احمدزی این مدارک را به لوی سارنوالی نسپرده است.

آقای رسولی، می‌گوید: آقای حبیب الله احمد زی چند روز پیش نزد هیات تحقیق حضور یافت سارنوالی رسمن در یک استعلام طالب اسناد و مدارک شده اند تا هنوز کدام سندی یا مدرک در این ارتباط به ادعای شان ارایه نکرده اند؛ سارنوالی افغانستان ضمن اینکه یک اعلامیه خواستار است اسناد و شواهد چند روز قبل حکم مبنی بر احضار و جلب شان را هم از جانب هیات موظف صادر شده است.

در همین حال، شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از لوی سارنوالی کشور، می‌خواهد که این دوسیه را بی‌طرفانه و دو جانبه قضاوت کند.
این شورای تأکید می‌کند که ادعای فساد در ارگ باید توسط مرجع مستقل و بی‌‌طرف ملی مورد بررسی قرار گیرد نه از سوی یک نهاد حکومتی، این شورا همچنین خواهان تعلیق وظایف افرادی که متهم به ترویج فساد و فحشا استند، شده است.