• انتشار: 4 اکتبر 2017
  • ساعت: 15:13
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 24878
پرینت

تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی شهر کابل شروع شده است

وزارت انرژی و آب می گوید که پروژه مدیریت تغذیه طبقه آب‌دار کابل از آغاز سال روان خورشیدی آغاز و تا برج ثور سال ۱۳۹۹ ادامه خواهد داشت.

این پروژه از سوی وزارت انرژی و آب با همکاری مالی بانک انکشاف آسیایی اجراء می شود. فراهم کننده امور تخنیکی این پروژه توسط کمپنی بین المللی مشورتی لندل میلز به پیش برده می رود.

انجینیر محمد نعیم توخی رییس هایدروجیالوجی وزارت انرژی و آب، می گوید که مرحله اول این پروژه از آغاز سال جاری شروع شده و یک سال دوام خواهد یافت.

آقای توخی افزود، تااکنون در بخش آب های زیر زمینی، آب های سطحی ، مطالعات طبقات آبدار، هواشناسی، نقشه سطح آب ها، میزان تغییر آب های زیر زمینی در ده سال گذشته، تعیین نقاط حفر چاه های نظارتی فعالیتهای زیادی انجام یافته است.

اقای توخی هزینه مرحله اول این پروژه را که یک سال به طول می انجامد سه اعشاریه پنج میلیون دالر و هزینه کلی این پروژه را که سه سال بطول می انجامد ۲۷ میلیون دالر عنوان کرد.

وزارت انرژی و آب افغانستان حدود ده روز پیش اعلام کرده بود که استفاده بی رویه از آب‌های زیر زمینی کابل باعث شده است که به مرحله بحران برسد و اگر تغییر در روش مصرف آورده نشود اثرات منفی زیست محیطی در پی خواهد داشت.

اکنون وزارت انرژی و اب می گوید که در پایتخت تقریبا %۹۰ ترسبات اتمسفیری به شکل برف، باران، نم وژاله در فصل سرد سال صورت می گیرد و درنتیجه ذوب شدن برف در سلسله کوه های هندوکش در ماه های حمل الی ثور سبب جریانات آبهای سطحی می گردد.

جریان آبهای سطحی که از ذوب شدن برف ها به وجود می آید از آن استفاده موثر صورت نمی گیرد ومقدار بیشترآن از کشور خارج شده در کشور همسایه جریان میابد.

این وزارت همچنین می گوید که بر اساس تحقیقات انجام یافته خارج شدن جریان آبهای سطحی از کشور یکی از عوامل عمده کمبود آب در حوزه کابل است.

ساکنین شهر کابل برای تهیه آب آشامیدنی متکی به آبهای زیر زمینی هستند، این عمل سبب استخراج بیش از حد طبقات آبدار دراین شهر شده و در نتیجه سبب پایین آمدن سطح آب در شهر گردیده است.

به گفته بسیاری از متخصصین وزارت انرژی و آب مدیریت تغدیه طبقه آبدار و ذخیره و احیای مجدد طبقه آبدار یکی از راه حل های کمبود آب در شهر کابل است.

روش مدیریت طبقه آبدار و ذخیره احیای مجدد طبقه آبدار، یکی از روش های بین الملی برای ازدیاد ذخیره آبهای زیرزمینی که مورد استخراج بیش از حد به مقصد آبرسانی قرارداشته باشد، مناسب است و تاثیرات محیط زیستی را کاهش می دهد•

چاه های تزریقی (انتقال آب در چاه توسط پمپ)، چاه های تزریقی (انتقال آب در چاه توسط جریانات سطحی/ جذبی)، تغذیه آب توسط چاه ها به قطر بزرگ، تغدیه آب با استفاده از انتقال آب سطحی در تونل ها، انتقال آب های سطحی در چاه ها، تقسیم ویا جریان دادن آب ازطریق حوض ها، جریان دادن آب درجوی ها و زمین های شدیار شده (شخم زده)، جریان دادن آب بشکل خطی (خطوط کانتوری) از روش های است که می تواند در مدیریت طبقه آبدار و احیای مجدد طبقات آبدار موثر واقع شود.

متخصصین وزارت انرژی و آب بر این باورند که بدین ترتیب ذخیره های آب را به حد اعظمی می رساند، در جای که ضرورت باشد قابل احیا و استفاده مجدد صورت می گیرد، کیفیت آب در نتیجه رقیق سازی بهبود میابد، نمکیات را تقلیل داده، مانع نفوذ آب های نمکی به آب شیرین می شود و از نشست زمین نیز جلوگیری می کند، تقاضای فصلی استفاده کننده گان را می تواند برآورده سازد و منحیث ذخیره استراتییژیک عمل کند، اثرات تغییرات اقلیمی را نیزکاهش می دهد.

پروژه نمونه وی تغذیه آب های زیرزمینی در دو یا سه ساحه مشخص اجرا می شود تا امکان پذیری مدیریت تغذیه آب های زیرزمینی که یکی از راه حل های کمبود آب در کابل به شمار می رود، تصدیق شود، که شامل مطالعات هایدروجیولوژیکی، آزمایش مدیریت تغذیه آب های زیرزمینی و مقایسه آن با سایر گزینه های بدیل می شود.

درصورتیکه آزمایشات نمونه وی مؤفق ثابت شود، این مطالعه نمونه وی منتج به پروژه همه جانبه برای بلند رفتن سطح آب های زیرزمینی ومنابع آن برای کابل خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.