- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

تایید تذکره های کاغذی متوقف شد

ادارۀ احصاییه و معلومات اعلام کرد تذکره‌های کاغذی که از سوی این نهاد صادر شده است، مدار اعتبار بوده و نیاز به تأییدی دوباره ندارند.

این اداره امروز (شنبه، ۲۰ جدی) با نشر خبرنامه‌یی گفت روند تأییدی تذکره‌های کاغذی از روز دوشنبۀ این هفته (۲۲ جدی) متوقف می‌شود. در این خبرنامه آمده است این اقدام به هدف جلوگیری از سرگردانی و ضایع شدن وقت شهروندان روی دست گرفته شده است.

ادارۀ احصاییه و معلومات خاطرنشان ساخت اداره‌های دولتی و خصوصی‌ تنها در صورتی که به تذکره‌های کاغذی مشکوک شوند، می‌توانند به گونۀ رسمی برای تأییدی این تذکره‌ها به ادارۀ احصاییه و معلومات درخواست بدهند.

پیش از این شهروندان هنگام طی مراحل اسناد قانونی‌شان در اداره‌های دولتی و خصوصی می‌بایست تذکره‌های تابعیت را از سوی ریاست ثبت و احوال نفوس کشور تأیید می کردند. این روند در حالی متوقف شده است که تلاش‌های ادارۀ احصاییه و معلومات برای گستردش روند توزیع تذکره‌های برقی نیز قوت گرفته است.