- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

اولین پرواز تجاری ایران به کابل انجام شد

اولین پرواز تجاری از ایران پس از تصرف قدرت توسط طالبان امروز وارد کابل شد.

پرواز تهران توسط شرکت هواپیمایی ایرانی ماهان ایر انجام شده است. جزئیات دیگر هنوز ارائه نشده است.

این درحالی است که محمد حسن ذیبخش، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران ۱۶ اوت اعلام کرده بود که تمام پروازهای تهران به کابل به دلیل بسته شدن آسمان افغانستان پس از تصرف کابل توسط شبه نظامیان طالبان لغو شده است.