سیاست

امریکا: ۹ هزار امریکایی هنوز در افغانستان گیر مانده اند

سنای امریکا در گزارشی اعلام کرد نه هزار امریکایی هنوز در افغانستان گیر مانده است.

براساس گزارش مجلس سنای امریکا از پانزده تا شانزده هزار امریکایی که در بازه زمانی هفدهم تا سی ام آگوست در افغانستان بودند تنها شش هزار نفر طی عملیات تخلیه از افغانستان منتقل شده اند.

گزارش می افزاید مقامات امریکایی جا ماندن تنها صد امریکایی در افغانستان را تایید می کنند در حالیکه وزارت خارجه امریکا در ماه اکتبر ۲۰۲۱ گفت سه صد و شصت و سه امریکایی در افغانستان گیر کرده است. آمار واقعی امریکایی های گیرمانده در افغانستان اما نه هزار نفر می باشد.

بر اساس گزارش، مقامات امریکایی مانند آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه، و جنرال مک کنزی، فرمانده ستاد مرکزی امریکا، اذعان داشته اند با امریکایی های کمی که قصد ترک افغانستان را داشته اند در تماس بوده اند.

سناتور ریش، عضو برجسته کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا، گفت علی رغم هشدارهای مکرر مبنی بر توان طالبان در تصرف تدریجی افغانستان، دولت بایدن در تدوین یک برنامه مناسب برای تخلیه هماهنگ شده شهروندان امریکایی، افغان ها و همکاران نیروهای امریکایی در افغانستان ناکام ماند.

این در حالی ست که هزاران افغانی که با نیروهای امریکایی طی بیست سال گذشته کار کرده بودند به دلیل نبود پروازهای تخلیه در افغانستان باقی مانده اند و در ترس و لرز انتقال طالبان زندگی می کنند.

نوشته های مشابه

1 دیدگاه

 1. ⚘بسم تعالی⚘
  🌷🌷سوگنامه سپاهیان گمنام کوماندو🌷🌷
  عطف توجه سازمان های دفاعی،امنیتی وعضو کشورهای ناتو،کشورهای حامی حقوق بشری، موسیسات داخلی وخارجی ونهادهای عدلی وقضای ملی وبین المللی که داد وفریاد ازحمایت حقوق بشری وارزشهای انسانی میزدید…
  قوماندانان آمرین وسطح رهبری قول اردوی عملیات خاص کوماندو …
  ازفروپاشی وسقوط نظام جمهوریت تقریبا شش ماه میگذرد روزبه روز زندگی اجتماعی وفردی نیروهای دفاعی وامنیتی بخصوص منسوبین دلیر وجان برکف قول اردوی عملیات خاص کوماندو سخط ودشوارترمیگردد ازیک طرف مشکلات امنیتی ازطرف دیگر مشکلات اقتصادی مایان را زمین گیر کرده است،درشرایط کنونی ماکوماندوها نه امنیت داریم نه کسب وکارداریم حتی به مفکوره گروه حاکم درکشور حق زندگی کردن وزنده بودن رانداریم،دراجتماع به جرم اینکه درصفوف نیروهای ویژه به حمایه نیروهای ناتو بخاطرسرکوب تروریستان ملی وبین المللی رزمیدیم روزانه به صدها بار توهین وتحقیر میشویم،مبارزه،رشادت وقهرمانی های نیروهای خاص افغانستان راتمام ملت رنجدیده حتی مغاره ها،سنگ ها وکوه پایه های این سرزمین شاهداست.
  مبارزه ماکوماندوها تنها بخاطرجغرافیای افغانستان نبوده بلکه بخاطرازبین بردن تروریستان ملی وبین المللی جهان ومنطقه بوده است،کشورهای همسایه بخصوص آسیای میانه اینرا بایدبدانند که مبارزه ارتش افغانستان(نیروهای ویژه )این کشور تنها بخاطر حفظ اراضی ،صلح وثبات افغانستان نبوده است بلکه بخاطر سرکوب،مهو ونابودسازی دهشتگران وآرامش کشور های همسایه بوده است.
  پس ای بزرگان !!! … بخصوص رهبران نظامی بلخصوص قوماندانان وآمرین قطعات خاص کشور امروز که اکثریت شمایان درکشورهای بیرونی به عیش ونوش خویش پرداخته اید. گاهی فکر کرده اید!!! وبه یاد دارید … ؟؟؟ که روزی شماها با موترهای زرهی باتجهیزات مکمل نظامی گشت وگذار مینمودید ویا هم ذریعه طیارات وهلیکوپترهای ارتش کشور به سیل وسیاحت میپرداختید،مایان درسخترین وضعیت امنیتی با امکانات اندک گاهی هم باشکم گرسنه وپای برهنه جان بازانه به پهره وگزمه ، احضارات ، وتامین امنیت شمایان بودیم تااینکه مبادا حادثه رخ بدهد آمرین ما درپیش گاه ملت افغانستان خجل وشرمنده باشد،در راه مبارزه حتی روزانه چندین همسنگر خودرا شهید وزخمی میدادیم ولی بازهم عشق که نسبت به مادر وطن خود داشتیم سینه خودرا سپر نموده از خاک و وطن خویش حفاظت وحراست مینمودیم . درهرنقاط کشور چه شب وچه روز با اخذ هدایت واوامر شمایان به اسرع ترین وقت برای سرکوب وخنثی سازی پلان های وحشیانه وخسمانه دشمن دست بکار میشدیم ،تمام رسانه های داخلی وخارجی همیشه ازشهامت وقهرمانی های قوای مسلح بخصوص ما کوماندو ها یادمیکرد ولی امروز متآسفانه نیروهای ویژه کشور تحت تعقیب ومورد قتل وترورهای هدف مند قرار میگرد هیچ رسانه ای صدای خودرا بلند نکرده فقط نظاره وتماشا گر وضعیت رقتبار کنونی شده اند ویاهم تمام رسانه ها وحامیان حقوق بشری داخلی تحت فشار گروه حاکم درکشور بوده که نمیتوانند عدالت خواهی نمایند.
  تااکنون به صدها تن ازمنسوبین قوای خاص درگوشه وکنار کشور به جرم اینکه درقول اردوی عملیات خاص وظیفه داشتند توهین تحقیر شده ویا هم توسط ط.لبان دستگیر گردیدند که هنوز هم از زنده ومرده شان کسی خبرندارد.
  گویا اینکه اینها دربرابر کارمندان ونظامیان حکومت پیشین عفو عمومی اعلان کردند همه اش دروغ بوده وقابل باور نمیباشد.
  تنها گناه مایان همین است که درامر مبارزه بادهشتگران و وحشیان پیش قدم بودیم وصادقانه دربرابر هر یاغی و آشوب گر ایستاد بودیم …
  این را هم به یاد دارید ؟؟؟… درمناطقیکه عملیات جهت سرکوب ونابود سازی تروریستان ودهشتگران پلان ویا راه اندازی میشد بدون موجودیت کوماندوها غیرممکن بود ویا هم درجاهایکه امکان عملیات نیروهای دیگر نبود ما کوماندوها استخدام شده وسخت ترین عملیات های محاربوی را انجام میدادیم .

  درنهایت بعضی از نقاط و ولسوالی های کشور یکی پی دیگر سقوط میکرد ویا برویت معامله ی به دشمن تسلیم داده میشد، من وجمله همسنگرانم نسبت به تعهد که در دفاع از نوامیس واراضی کشور کرده بودیم در دورترین نقاط سرمرزی کشور به تعهد خود پایبندی کرده به مدت دوماه را درمحاصره دشمن بودیم …
  درین مدت فقط برنج جوش داده را پرسونل قهرمان کوماندو نوش جان میکردند وعاشقانه به پهره وگزمه پرداخته ، واحساس وطن دوستی و وظیفه محاربوی درچهره هرکدام این قهرمانان به وضاحت دیده میشد ، روزانه شاهد چندین …
  شارت توپ دیسی ، هاوان ، وشارتکی ازطرف دشمن بودیم بآنهم مورال وانگیزه خود را از دست نداده به وظیفه خویش ادامه میدادیم .
  مع الخیر روی یک توطه خیلی ها بزرگ اسیر دشمن شده وخلع سلاح شدیم.

  دیگراینکه تمام کارمندان وبخش های ملکی وحتی بعضی ازبخش های نظامی وقرارگاه وزارت دفاع ملی وریاست های دیگر به وظیفه شان برگشته اند برای حل مشکل وامور زندگی شان مقدار معاش ازطرف اداره حاکم اخذ مینمایند، ولی باتآسف ازسرنوشت نیروهای ویژه کشور خبری نیست .
  این را باید یادآور شوم که قوای مسلح کشور درامرمبارزه علیه تروریستان ودرجنگ رویاروی با هراس افگنان درمیدان های نبرد شکست نخورده اند بلکه توسط یک گروه خاین و وطن فروش به سطح(سرقوماندان اعلی وداردسته اش) فروخته شده اند ، افسوس که در سطح رهبری سرقوماندان اعلی ودور برآن یک مشت انسان های مکار،بزدل وترسوقرار داشتند.

  درآخر ازنهادهای حقوق بشری، حامی ارزش های انسانی وکشورهای عضو ناتو تقاضا مینمایم که ما کوماندو ها که باحمایه نیروهای ناتو ونیروهای بین المللی که سرسختانه برای صلح وثبات منطقوی دربرابر بی عدالتی ها رزمیدیم امروز که با وضعیت بد امنیتی ، فقر وتنگدستی دست وپنجه نرم میکنیم مایان را تنها نگذاشته ومسولیت تاریخی خویش رادرقبال این سپاهیان گمنام ومردم افغانستان انجام دهید.
  وروندتخلیه و انتقال این نیروها را به کشورهای دیگر مساعد ساخته، ویا حداقل زمینه کار ومعاش شان را مهیا بسازید تاباشد خدمت و کمکی به این نیروها صورت گرفته ازیک فاجعه انسانی خطرناک جلوگیری صورت گیرد .
  مع الخیر ازشما بزرگان، رهبران وقوماندان صاحبان احترامانه خواهشمندیم که نامه ذیل را درگروپ های دیگر شیر وارسال بدارید تا بگوش بزرگان ،رهبران وهمکاران بین المللی برسد تا باشد کاری به این سپاهیان گمنام صورت گیرد.
  باحرمت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا