- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

اشرف غنی بخاطر فرارش از مردم افغانستان عذرخواهی کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان در بیانیه ای امروز (۱۷ سنبله) گفته به خاطر این که کار او نیز مانند دیگر رهبران گذشته افغانستان با تراژدی تمام شده متاسف است و از مردم افغانستان بدلیل آنکه نتوانسته متفاوت تر عمل کند عذر خواهی می کند.

آقای غنی در پیامش گفته به مردم و سربازان افغانستان به خاطر متحمل شدن قربانی و فداکاری در چهل سال گذشته ادای احترام می کند.

وی در بیانیه اش افزوده که ترک کابل یکی از دشوارترین تصمیم های زندگی اش بوده اما این کار را بخاطر جلوگیری از خونریزی های بیشتر انجام داده است.

اشرف غنی همچنین در بیانیه اش به گزارش ها در خصوص انتقال میلیون ها دالر پول به خارج از کشور پرداخته و گفته حاضر است در هر تحقیقی که از هر نهاد مستقل بین المللی یا سازمان ملل برای این موضوع صورت بگیرد اشتراک می کند.

پس از فرار اشرف غنی از کشور گزارش هایی مطرح شد که گویا وی ۱۶۰ میلیون دالر پول نقد را با خود از کشور خارج کرده است.

او در بیانیه قبلی خود نیز در این خصوص گفته بود خروج او از کشور به درخواست تیم امنیتی ارگ بوده و او حتی فرصت تبدیل لباس هایش را نداشته است.

آقای اشرف غنی به همراه خانواده اش در کشور امارات متحده عربی پناهنده شد.  

اشرف غنی در پیام تازه ی خود هیچ اشاره ای به دولت جدید و کابینه معرفی شده از سوی گروه طالبان اشاره ای نکرد.