- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی/دوشنبه ۱۰ ثور