سرویس گزارش تصویری

خبرهای این سرویس: 55

موفقترین پروژه های بانک جهانی در افغانستان

مقامات در وزارت انرژی و آب کشور می گویند که پروژه IRDP {به هزینه مجموعی نزدیک ۲۲۰ میلیون دالر} بانک جهانی که از سوی وزارت انرژی و آب مدیریت می شود از جمله “موفق‌ترین” پروژه های این بانک در افغانستان شناخته شده است که از طریق صندوق وجهی بین المللی برای افغانستان (ARTF) تمویل می شوند.