سرویس ورزشی

خبرهای این سرویس: 358

برای خوشحالی مردم مبارزه کنید

امیر عباس حیدری، معاون فدراسیون نیو فول کانتاکت از کلپ های شهر کابل این فدراسیون دیدار کرد و ورزشکاران تشویق به تمرین سخت و پشتکار کرد.