pendik escort

سرویس فرهنگی هنری

خبرهای این سرویس: 110

نگاره های دیواری بامیان؛ رازهای پنهان در دل صخره های هندوکش

تندیس های بزرگ بودا در بامیان که روزگاری بزرگترین تندیس های سنگی ایستاده در سطح جهان به شمار می رفتند، با سقوط بامیان به دست طالبان، در نهم ماه مارچ سال ۲۰۰۱ میلادی، به بهانه حمایت از ارزش های دینی، از سوی این گروه تخریب شدند.

از عناوین باید فرصت ها ساخت!

بامیان، اگرچه در سالیان گذشته، همواره به عنوان یکی از قطب های مهم سیاسی در کشور به حساب آمده است و رهبران از آن به عنوان بانک های رای، سود برده اند اما تا کنون به بهبود وضعیت در آن، توجهی چندانی نداشته اند و از فرصت هایی که برای انکشاف این ولایت پیش آمده اند، آنگونه که باید، استفاده نکرده اند.

pendik escort