سرویس علمی

خبرهای این سرویس: 70

با آگاهی دهی، مشکلات روانی کاهش می یابد

بنیاد خدمات صحی آقاخان با همکاری وزارت صحت عامه و چند نهاد خیریه خارجی یک کارگاه انکشافی در مورد بهبود صحت روانی به وسیله تکنولوژی در بدخشان سازمان دهی کرده است.

نوی کابل بانک خصوصی می شود

حکومت افغانستان “نوى کابل بانک” را به سکتور خصوصى واگذار مى نماید، اما مى گوید که سهم داران گذشتۀ بانک، در روند خصوصى سازى بانک سهم گرفته نمى توانند.