سرویس علمی

خبرهای این سرویس: 82

در رد «شصت درصدی» و حمایت از امید ملی

اگر ناامیدی از رحمت‌الهی گناه است، نا امیدی از اصلاح پذیری جامعه به عنوان عالی‌ترین سیستم زنده مخلوق الهی، نیز محکوم است. امید، ایمان و عشق، ستون‌های اصلی وجود روانی آدمی را تشکیل می‌دهند.