سرویس سیاست

خبرهای این سرویس: 4669

صلح مشروط، پایدار نخواهد بود

اسدالله زایری، معاون سخنگوی شورای عالی صلح می‌گوید، شرط گذاشتن طالبان در باره آغاز گفت‌وگوهای صلح، سبب تأمین صلح پایدار در کشور نخواهد شد.