سرویس سیاست

خبرهای این سرویس: 4098

طالبان را به عنوان یک دولت نپذیرید

رییس‌جمهور غنی در دیدار با دینگ شیجون نمایندۀ ویژۀ چین برای افغانستان و پاکستان، گفت طالبان به حیث یک گروه تروریستی روابط نزدیک با جنبش ترکستان شرقی دارد که تهدیدی برای چین محسوب می‌شود.