سرویس سیاست

خبرهای این سرویس: 5930

هیأت ۳ نفره طالبان به کابل رسیده است

گفته می شود هیات سه نفره طالبان برای نظارت از روند آزادی زندانیان طالبان توسط حکومت افغانستان و دیگر اقدامات فنی در این راستا به کابل رسیده است.