سرویس سیاست

خبرهای این سرویس: 1492

دانش: حرکت های قومی، وحدت و امنیت ملی را به خطر انداخته است

سرور دانش، معاون رئیس جمهوری در بیانیه کوتاهی، هنگام معرفی نامزد وزارت احیا و انکشاف دهات، از روی آوردن به گرایش های قومی و نفرت پراکنی های سمتی ابراز نگرانی کرده گفت: “پدیده شوم قوم گرایی این روزها، خلق مردم افغانستان را تنگ و اخلاق اداره را فاسد کرده است”.

جنگ افغانستان برنده ندارد

محمد کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح می‌گوید در نتیجه جنگ افغانستان، نه حکومت پیروز خواهد شد و نه مخالفان مسلح.