سرویس سیاست

خبرهای این سرویس: 4667

ناظران تیم دولت ساز با همکاری پولیس درب اتاق مواد حساس کمیسیون را شکسته اند

ناظران دستۀ انتخاباتی ثبات‌وهمگرایی ادعا کردند شب گذشته ناظران دستۀ انتخاباتی دولت‌ساز با همکاری نیروهای پولیس و یک کارمند ارشد کمیسیون، قفل محافظتی مرکز معلومات را شکسته وارد اتاق مواد حساس انتخاباتی شده‌اند.