سرویس بین الملل

خبرهای این سرویس: 1166

تنها راه حل برای رسیدن به صلح دوامدار، مذاکرات بین الافغانی می باشد

زلمی خلیل زاد در دیدار با مقامات دولت وحدت ملی گفت که موضوع حکومت موقت به گونه کامل نادرست است و در این صحبت ها هیچگونه بحثی روی آن صورت نگرفته است و در صلاحیت و مسئولیت من هم نمی باشد، موضوع صلاحیت من این است که تنها زمینۀ مذاکرات بین الافغانی را فراهم نمایم.