سرویس اقتصاد

خبرهای این سرویس: 830

حکومت وحدت ملی در تلاش بهبود شفافیت و حسابدهی در سکتور زیربنایی کشور

سکتور زیربنای افغانستان یکی از بنیادی ترین بخشهای کلیدی برای توسعه و انکشاف کشور است و به نوعی ارتباط مستقیم با افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی دارد و در عین حال در بهبود سطح رفاه و زندگی مردم نقش اساسی نیز دارد.

بانک نوت های قابل و غیر قابل تبادله

بانک مرکزی افغانستان در پی ناهنجاری در تبادلات روزمره شهروندان در کسب و کار، یکبار دیگر اسکناس/بانک نوت های که قابل تبادله است را مشخص کرد.