سرویس اقتصاد

خبرهای این سرویس: 1064

افغانستان در مسیر رسیدن به آب‌های آزاد

به باور کارشناسان اقتصادی راه لاجورد تاثیر به سزایی در رونق تجارت و اقتصاد افغانستان خواهد داشت و سهولت‌های زیادی را در بخش تجارت و ترانزیت کشور ایجاد خواهد کرد.